La vida dels altres

*Altres maneres de viure ... altra gent. La humanitat que ocupa altres llocs del món. Un món que comparteixo amb tots i cada un d'ells. En un mateix Temps .. Som diferents però també iguals ..., plorem, riem, estimem ... patim amb ells i com ells ...

* Other ways of living ... other people. Humanity occupied elsewhere. A world that I share with every one of them. At the same time .. We are different but equal ..., cry, laugh, love ... suffer with them and like them ...

Loading Images