Textures

*... de tot tipus... ressonàncies a la natura... troballes humanes... roques... terres... sorres... aigua... superfícies que ens parlen... tan sols has de saber escoltar-les... totes son riques amb expressivitat i bellesa. Un acte de seducció increïble...

*... of all kinds ... resonances in nature ... human findings ... rocks ... lands ... sands ... water ... surfaces that speak ... just know hear them ... all are rich with expressiveness and beauty. An incredible act of seduction ...

Loading Images